Gelişmiş Arama

0 ₺ için 1,500,000 ₺

Bulduk 0 Sonuçlar. Sonuçları Görüntüle
Gelişmiş Arama

0 ₺ için 1,500,000 ₺

bulduk 0 Sonuçlar
Arama sonuçlarınız

Yasal Bilgiler

GAYRİMENKULUN SATIŞI:
Gerekli Belgeler:
1. Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi veya fotokopisi, yoksa taşınmaz
malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
3. İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname,
vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir
adet vesikalık fotoğrafı, alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise,
onları temsil eden (vekil) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık
fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasi kararı, kayyım
kararı vb.)
4.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini
gösteren belge.
5.Taşınmaz mala ait en son düzenlenmiş olan DASK poliçesi.
İşlemin Mali Yönü :
Taşınmaz malların satışında, ilgili belediyece bildirilen emlak beyan
değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden (cebri
icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, kamulaştırmalarda kamulaştıran
idare harçtan bağışık değil ise, takdir bedeli üzerinden) 492 Sayılı Harçlar
Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için
ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.
Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz
bedeli ilişiği kestirilir ve Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre
ücret alınır.

İPOTEK:
Gerekli Belgeler :
1. İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve
parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları
veya avukat kimliği ile T.C. Kimlik ve Vergi Numaraları.
3. Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde
vesikalık fotoğrafları.
4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.
İşlemin Mali Yönü :
1. 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (7. a, b, c) pozisyonlarına göre;
Aktin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden binde 3.6
tapu harcı ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablonun (I. 1. a)
pozisyonuna göre de binde 7.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil
edilir.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret.
3. 02 Ocak 2004 tarihinde yapılan yasal düzenleme (5035 sayılı Kanun) ile, bankaların,
yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerin temini ve teminatında harç ve damga vergisi muaf tutulmuştur.

İNTİFA HAKKI:
Gerekli Belgeler :
1. İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz
malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı
nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile temsilciliğe ilişkin
belgeler.
3. Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde birer vesikalık
fotoğrafı.
4. İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme
kararı.
Tapu Harcı Açısından, İntifa Hakkının Taşınmazdaki Değere Oranı:
Tahsil edilecek tapu harçlarının hesabında, taşınmazın emlak vergisi
beyan değerinin 2/3’ü intifa hakkı olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek
gerekirse, işleme konu taşınmazın emlak vergisi beyan değeri 7.500.YTL.sı ise
5.000.YTL.sı intifa hakkı, 2.500.YTL.sı kuru mülkiyete (çıplak mülkiyete) ayrılır.
1. İntifa hakkı tesisinde; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az
olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine intifa hakkı tanınandan 492
Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20/e) pozisyonu uyarınca
binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. İntifa hakkı bedelsiz olarak tanınıyor
ise, yine lehine intifa hakkı tesis edilenden 4.a pozisyonu uyarınca binde 54
oranında tapu harcı tahsil edilir.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ:
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye‘de taşınmaz edinmeleri,
15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03.07.2008
tarih ve 5782 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu Kanununun 35‘inci Maddesinde
düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin
Ülkemizde taşınmaz edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiştir.
Tapu Kanununun 35‘inci Maddesinin yeni hali aşağıdaki şekildedir :
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara
uyulmak kaydıyla, Türkiye‘de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere,
uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil
edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı
koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği
taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam
yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez.
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz
mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye‘de
taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar
aranmaz.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler
Türkiye‘de taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının
kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve
sınırlamalar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki fıkralarda belirtilen
kayıt ve sınırlamalar uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık
olmayan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı
ayni hakların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir.
Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Bu ilkenin
kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında,
yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır.
“Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin;
sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle
korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği
nedeniyl

Listeleri Karşılaştır